Bevolking

In 1815 maakte de gemeente Ruinen een inventarisatie van de gemeente. Men kwam tot een aantal van 1343 inwoners die 221 huizen bewoonden. Er waren 33 grote boeren, 42 kleine boeren en 166 keuterboeren, waarbij men niet aangaf wat men onder een grote en kleine boer verstond. Hoewel Ruinen aan het einde van de 19e eeuw in het dichtsbevolkte deel van Drenthe lag, was het het aantal inwoners nog steeds gering. Op 1 januari 1895 waren dat er 3405. Iets meer dan een halve eeuw later, op 1 januari 1952, waren dat er 5657. 

Percentagegewijs misschien een flinke stijging, maar gezien de oppervlakte van Ruinen (11.557 ha) mocht men de gemeente nog steeds als een dunbevolkt gebied bestempelen. Ongeveer de helft van de inwoners van de gemeente woonde in het dorp Ruinen en omgeving. De andere grote bevolkingskernen waren Pesse, Echten, Ansen, Fluitenberg en Stuifzand. 

Het grootste deel van de Ruiner bevolking bestond uit (kleine) boeren en een kleine groep landarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast waren er nog een aantal arbeiders werkzaam in de in 1896 opgerichte zuivelco√∂peratie. De middenstand kende aan het eind van de 19e eeuw een bescheiden omvang. In 1881 vonden iets meer dan 60 mensen werk in de Ruiner bakkerijen, timmerwinkels, smederijen en overige ambachten. Het merendeel van deze middenstanders en ambachtslieden waren van oude Ruiner afkomst. Dat gold meestal niet voor de gemeenteambtenaren die veelal van buitenaf afkomstig waren, voor een deel - en dat was een landelijk verschijnsel - uit Friesland. 

Wat betreft de herkomst van de boerenbevolking van Ruinen kan worden gezegd dat vooral in Ruinen en Ansen de bevolking autochtoon was, terwijl in Pesse en Echten de bevolking tamelijk gemengd was. Dat laatste gold ook voor de relatief jonge nederzettingen als Stuifzand en Fluitenberg.

De huidige bevolking van Stuifzand is een mix van 'geboren en getogen Stoefzaanders' en 'import' die gezamenlijk optrekt in het verenigingsleven, de straat- en dorpsfeesten en overige sociale activiteiten in en om het dorp.

Bevolkingssamenstelling (Bron CBS)