30-05-2018 Algemene Jaarvergadering Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stuifzand

30-05-2018 20:00

Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer" Stuifzand

nodigt haar leden uit tot het bijwonen van haar

ALGEMENE JAARVERGADERING

welke gehouden zal worden op woensdag 30 mei 2018
's avonds om 20.00 uur in "Ons Dorpshuis" te Stuifzand.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming leden kascommissie
8. Vaststelling contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Namens het Bestuur,
Voorzitter A. Blokzijl

 

Terug