12 april 2018 ALV Plaatselijk Belang

12-03-2018 20:00

Algemene Ledenvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Stuifzand

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Voor de pauze komen de gebruikelijke huishoudelijke agendapinten aan de orde en na de pauze hebben we dhr. J. Hilbrink  bereid gevonden om uitgebreid toe te lichten hoe men rond om huis beveiliging d.m.v. plaatsen van camera bewaking en deze uit te lezen via de smartphone op uw evt. vakantieadres. Tevens zal hij in gaan op de welke mogelijkheden hij kan bieden m.b.t. het glasvezelnetwerk.


Datum ledenvergadering: Donderdag 12 april 2018
Aanvang:   20.00 uur
Vergaderlocatie:  Ons Dorpshuis

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2017
3. Jaarverslag 2017 door bestuursvoorzitter
4. Financieel jaarverslag 2017 door penningmeester
5. Verslag Kascommissie
6. Benoeming Nieuw Kascommissie-lid
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Zwaantje Hilbrink, herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering zich melden bij de voorzitter.
8. Ingekomen stukken en mededelingen
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Presentatie Dhr. J. Hilbrink
12. Sluiting

We hopen op een goede opkomst en zien u graag op donderdag 12 april 2017 in Ons Dorpshuis.
Namen het bestuur:
Bert Bouwmeester   
Voorzitter

P.S.

Hierbij het verzoek aan de leden, welke om voor hen moverende reden geen incasso-machtiging wensten af te geven, om de contributie, € 6,00 van het jaar 2017 over te maken op bankrekening:

NL32RABO0379032120

t.n.v.  Plaatselijk Belang Stuifzand onder vermelding van Jaarcontributie 2017
Indien men alsnog gebruik wenst te maken van een incasso-machtiging kan men contact opnemen met de voorzitter en zal er een incasso-formulier worden toegezonden cq uitgereikt.
 

Terug