25 mei Ledenvergadering vereniging "Ons Dorpshuis" Stuifzand

25-05-2023 19:00

Geachte leden,
Het bestuur nodigt je hierbij van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 25 mei in de grote zaal van  “Ons Dorpshuis ”  aan de Hoofdweg 8 te Stuifzand.

Voorafgaand aan de vergadering zal PEN (Pesse Energie Neutraal) om 19:30 uur voorlichting geven over alle soorten warmtepompen die momenteel op de markt zijn. Daarnaast geven zij informatie over de subsidiemogelijkheden en de praktische mogelijkheden van  de warmtepomp. Hiermee krijg je een duidelijk beeld hoe in jouw   specifieke thuissituatie de warmtepomp toegepast kan worden en welk type het beste te gebruiken is in jouw woning. Specifieke vragen? Mail deze dan naar info@penpesse.nl

De avond ziet er als volgt uit:
19:00 uur Inloop
19:30 uur Presentatie PEN  –  Warmtepompen
20:15 uur Pauze
20:30 uur start Ledenvergadering

Nog geen lid?
Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van  “Ons Dorpshuis”.
Dit kan voorafgaand aan de vergadering dus wees van harte welkom. De kosten zijn € 10,00 per jaar voor een gezinslidmaatschap. Alleenstaanden betalen slechts € 5,- per jaar. Het Dorpshuis vervult in Stuifzand een belangrijke centrale rol in het verenigingsleven en onze plaatselijke samenleving. Met je lidmaatschap steun je deze belangrijke functie.

De agenda voor de Ledenvergadering:


1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Bestuursverkiezing Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot een half uur  voor de vergadering melden bij de voorzitter. Aftredend bestuurslid:  Tineke Eulen (herkiesbaar)
10. Rondvraag en Sluiting

Na afloop nodigt het bestuur je uit voor een drankje in het café. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Namens het bestuur van vereniging  “Ons Dorpshuis"

Terug